Het Logo van Oogverbindend in het wit zonder tekst

Algemene voorwaarden

Met ‘opdrachtgever’ wordt bedoeld degene die zich op basis van een bestelling of opdracht wendt tot de Comm.V. The Planners – Ilke Verherstraeten Projects, handeldrijvende onder de benaming “Oogverbindend”, gevestigd te 2550 Kontich, Steenakker 17, met KBO nr. 0648.818.05.. hierna genoemd ‘de Opdrachtnemer’.

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten (coaching, therapie, opleidingen, etc, …) tussen OOGVERBINDEND, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Steenakker 17, en de Opdrachtgever m.b.t. de dienstverlening die door OOGVERBINDEND wordt aangeboden. De opdrachtgever verklaart van de algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze integraal te hebben aanvaard. Ze worden geacht het geheel der zakelijke relaties tussen partijen te beheersen, niet enkel voor wat betreft de offerte of opdracht of overeenkomst bij gelegenheid waarvan de algemene voorwaarden zullen worden meegedeeld, doch verder voor alle daaropvolgende nieuwe offertes, opdrachten en overeenkomsten. Afwijking en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden kan alleen mits schriftelijke en uitdrukkelijke worden overeenkomst.

1.2. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Opdrachtgever volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

1.3. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen ervan tot gevolg en evenmin van het deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet in strijd met dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. Indien dergelijk beding niet in onderling overleg kan worden vervangen, dan heeft de bevoegde Rechtbank de bevoegdheid om de nietige clausule te vervangen met rechtsgeldige clausule

1.4. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door OOGVERBINDEND houdt nooit een afstand van recht in.

1.5. De inhoud van de bepalingen uit onderhavige algemene voorwaarden zijn voor partijen essentieel. De toepasselijk en het bindend karakter van onderhavige algemene voorwaarden waren voor OOGVERBINDEND en de opdrachtgever cruciaal bij de totstandkoming van de overeenkomst, en in het bijzonder voor wat betreft de prijszetting van OOGVERBINDEND waaraan deze bereid was haar diensten aan te leveren.

Artikel 2. Aanbod en bestellingen

2.1. OOGVERBINDEND biedt kwalitatieve dienstverlening (onder andere traumatherapie en brainspotting) aan ondernemers, bedrijven en particulieren.

2.2. De prijzen en voorstellen die door OOGVERBINDEND worden kenbaar gemaakt in de precontractuele fase (bv. via de website, …) zijn vrijblijvend gedaan en maken dus geen bindend aanbod uit. Een overeenkomst komt immers slechts tot stand voor zover OOGVERBINDEND een orderbevestiging heeft gedaan en/of uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. OOGVERBINDEND behoudt zich het recht voor om een voorschot van 100 % te vragen dewelke alvorens de effectieve start van de dienstverlening betaald dient te worden. Bij gebrek aan tijdige betaling van het voorschot kan de uitvoering van de overeenkomst opgeschort worden, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

2.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen aangeduid in euro en zijn de prijzen exclusief BTW.

Het aanbod van OOGVERBINDEND wordt gefactureerd aan een bedrag van 850 EURO (excl. BTW), 1500 EURO (excl. BTW) en 1.995,00 EURO (excl. BTW), naar gelang er door de Opdrachtgever geopteerd wordt voor een formule van respectievelijk 5 sessies van anderhalf uur, 10 sessies van anderhalf uur of 15 sessies van anderhalf uur. OOGVERBINDEND biedt tevens toegang tot een kennisbank gedurende de duurtijd van het traject. Drie maanden na de beëindiging van het traject wordt er indien gewenst een online opvolgsessie van één uur aangeboden door OOGVERBINDEND.

De prijs dekt niet de eventuele bijkomende bestellingen/opdrachtdrachten die steeds aanleiding tot bijkomende facturatie, zonder dat hiervoor een voorafgaand schriftelijk akkoord van de klant is vereist. Uitvoering van deze bestellingen bewijst de opdracht, alsmede het akkoord hiermee. Meerwerken worden behoudens andersluidende afspraak gefactureerd aan 115 EURO/per anderhalf uur (excl. BTW)

2.4. Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de klant, een order plaatst, of degene die, geheel of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich hoofdelijk en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1200 e.v. B.W. In ieder geval doen de door de besteller later medegedeelde facturatiegegevens van een derde partij geen afbreuk aan de gehoudenheid tot betalen van de oorspronkelijke besteller.

2.5. Alle prijzen kunnen op ieder moment eenzijdig worden verhoogd voor zover een kostenpost van OOGVERBINDEND met minstens 10% wijzigt tussen het ogenblik van het maker van het order en de effectieve uitvoering van de overeenkomst. De verhoging van de prijs zal steeds percentueel in verhouding moeten zijn met het gewicht van de desbetreffende kost in de totale prijszetting.

2.6. OOGVERBINDEND is vrij om de onderhandelingen op eender welk moment af te breken. Als zou vaststaan dat OOGVERBINDEND de onderhandelingen foutief afbreekt, kan deze enkel veroordeeld worden tot vergoeding van de werkelijk aantoonbare schade, die hoe dan ook begrensd wordt op een bedrag van 250 EURO.

Artikel 3 : Facturatie en betaling

3.1. De facturen van OOGVERBINDEND zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en op de vervaldag vermeld op de factuur. Bij gebreke aan vermelding van vervaldag, zijn de facturen van OOGVERBINDEND betaalbaar uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum. Kosten verbonden aan de betaling zijn uitsluitend ten laste van de Opdrachtgever.

3.2. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1 % per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 75,00 €), onverminderd het recht van OOGVERBINDEND om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

3.3. Bij niet-betaling van één factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt OOGVERBINDEND zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

3.4. Betalingen die de Opdrachtgever aan OOGVERBINDEND, worden eerst aangerekend op de oudste onbetaalde vervallen en opeisbare facturen. De aanrekening gebeurt eerst op de interesten, daarna op de kosten en pas in laatste instantie op de hoofdsom.

Artikel 4 : Levering – Recht voor OOGVERBINDEND om de sessie te annuleren

4.1. De Opdrachtgever is verplicht om de door OOGVERBINDEND geleverde diensten in ontvangst te nemen in een tijdspanne van 4 maanden, 9 maanden of één jaar, te rekenen vanaf datum van de bestelling, naar gelang er door de Opdrachtgever geopteerd wordt voor een formule van respectievelijk 5 sessies van anderhalf uur, 10 sessies van anderhalf uur of 15 sessies van anderhalf uur. Indien de sessies niet tijdig worden opgenomen, verbeurt de Opdrachtgever aan al zijn rechten om nog “openstaande” sessies op te nemen, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak tussen partijen. De Opdrachtgever heeft niet het recht om de overeenkomst te annuleren, de toepassing van artikel 1794 Oud Burgerlijk Wetboek wordt expliciet tussen partijen niet van toepassing verklaard. Een ingeplande sessie kan door de Opdrachtgever schriftelijk uiterlijk 48 uur op voorhand worden geannuleerd en worden verplaatst naar een andere datum. Wanneer de Opdrachtgever een sessie niet tijdig annuleert en/of niet komt opdagen op een ingeplande sessie, wordt deze sessie geacht te hebben plaatsgevonden. De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen OOGVERBINDEND en de klant.

4.2. De verbintenissen van OOGVERBINDEND zijn louter inspanningsverbintenissen. Er wordt geen enkel resultaat, bv. het definitief oplossen van een trauma, beloofd. OOGVERBINDEND verbindt er zich toe om zich evenwel naar best vermogen in te spannen om trauma’s van de Opdrachtgever te verhelpen/verzachten.

4.3. OOGVERBINDEND heeft steeds het recht om zonder enige beperking afspraken te annuleren en te verplaatsen.

4.4. Sessies kunnen online plaatsvinden en/of fysiek ter plaatse bij OOGVERBINDEND, naar keuze van de Opdrachtgever.

Artikel 5 : Gebreken - Aansprakelijkheid

5.1. Klachten met betrekking tot gebreken dienen binnen de 24 uur na elke sessies schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke waaraan deze hoe dan ook als ontijdig zullen worden afgewezen. Vorderingen van de Opdrachtgever in enige aansprakelijkheid dienen binnen de 6 maanden na voordoen van het beweerd gebrek voor de rechtbank ingeleid te worden, bij gebreke waaraan deze vorderingen verjaard zijn.

5.2. De aansprakelijkheid van OOGVERBINDEND wordt in onderling akkoord beperkt tot maximum het inschrijvingsgeld van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft de plicht om diens werkelijke schade aan te tonen.

Artikel 6 : Intellectuele eigendomsrechten

6.1. De goederen en diensten geleverd door OOGVERBINDEND, alsook de inhoud en alle onderdelen van de website van OOGVERBINDEND (met inbegrip van merken, logo’s, ontwerpen, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software, programmatuur, websites (onder meer de broncode en de objectcode), databestanden, apparatuur e.d.) zijn beschermd door intellectuele rechten (o.m. het auteursrecht en het merkenrecht) die toebehoren aan OOGVERBINDEND of aan derden die het gebruik ervan aan hem hebben toegestaan.

6.2 De Opdrachtgever is om welke reden dan ook niet gerechtigd om zonder toestemming van OOGVERBINDEND gelijk welke informatie of inhoud die werd verkregen te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren. 

6.3 De levering van goederen of diensten door OOGVEBRINDEND  houdt geen enkele overdracht of terbeschikkingstelling van haar intellectuele rechten in. Enige inbreuk op de intellectuele rechten kan burgerrechtelijk en strafrechtelijk worden vervolgd overeenkomstig de geldende wetgeving.

6.4. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het recht tot eigen gebruik van de informatie op de kennisdatabank en overige informatie die zou worden ontvangen tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

6.5. Intellectuele rechten zullen alleen overgedragen worden bij expliciet akkoord van OOGVERBINDEND, en mits een tussen partijen overeen te komen vergoeding. De overdracht tast niet het recht of de mogelijkheid aan van OOGVERBINDEND om de aan de ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van OOGVERBINDEND aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de opdrachtgever zijn of worden gedaan.

6.6. Elke inbreuk door de Opdrachtgever veroorzaakt een recht voor OOGVERBINDEND om schadevergoeding ten belope van 5.000 EURO te vorderen van de Opdrachtgever, met het recht om hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade het forfaitair bedrag zou overstijgen.

Artikel 7. Overmacht – imprevisie – misbruik van omstandigheden

7.1. OOGVERBINDEND is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis/schadeloosstelling in geval van overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van partijen, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. De opdrachtnemer is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt te bewijzen.

7.2. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe in dergelijk geval alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen voor de opdrachtgever van de overmachtssituatie te beperken. Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan de opdrachtnemer het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.

7.3 Gewijzigde omstandigheden geven geen aanleiding tot een verplichte heronderhandeling van de overeenkomst, zelfs indien deze omstandigheden de uitvoering van het contract sterk verzwaren. Enkel in geval van wederzijds akkoord tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever kunnen de voorwaarden van de initiële overeenkomst gewijzigd worden.

7.4. Partijen verklaren dat zij zich in een gelijke positie bevinden, en geen enkele partij over een economische of functionele superioriteit beschikt, ten gevolge waarvan de overeenkomst op evenwichtige wijze is ontstaan en er geen misbruik van omstandigheden kunnen worden weerhouden.

Artikel 8. Privacy

OOGVERBINDEND verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die van de opdrachtgever worden ontvangen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, en het beheer en de boekhouding en administratie van OOGVERBINDEND. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is de opdrachtnemer; met adresgegevens zoals in onderhavige algemene voorwaarden weergegeven. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die zij bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie zij de persoonsgegevens aan de opdrachtnemer heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die zij van de opdrachtnemer zou ontvangen. Met de aanvaarding van deze voorwaarden bevestigt de opdrachtgever dat zij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van haar persoonsgegevens en over de rechten op inzage, verbetering, overdracht, beperking van de verwerking, wissing en bezwaar.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst

9.1 Elk van de partijen kan de overeenkomst tussen partijen met onmiddellijke ingang en zonder vergoeding beëindigen in geval van zware fout of ernstige tekortkoming vanwege de andere partij bij de uitvoering van de overeenkomst, dewelke niet wordt rechtgezet binnen de vijftien (15) dagen nadat de andere partij de in gebreke blijvende partij schriftelijk en aangetekend in gebreke heeft gesteld, met vermelding van de tekortkomingen die aan de wederpartij worden verweten.

9.2. Bij gebeurlijke tekortkoming in hoofde van de opdrachtnemer, behoudt zij zich uitdrukkelijk het recht op uitvoering in natura voor. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer een redelijke termijn (ten minste 15 dagen) te gunnen om de tekortkomingen bij wijze van uitvoering in natura recht te zetten. De vervanging wordt uitgesloten als wijze van uitvoering in natura.

9.3. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de ene partij om desgevallend de berokkende schade te verhalen op de in gebreke blijvende partij.

Artikel 10 : Herroepingsrecht

De Opdrachtgever die optreedt als consument en een overeenkomst op afstand sluit, heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De klant kan OOGVERBINDEND informeren beroep te willen doen op dit herroepingsrecht door louter een email te sturen naar ilke@oogverbindend.be.

Diensten die op verzoek van de Opdrachtgever reeds zouden zijn uitgevoerd, voor dat er reeds beroep wordt gedaan op voormeld herroepingsrecht mogen door OOGVERBINDEND gefactureerd worden.

Artikel 11 : Toepasselijk recht – bevoegdheidsbeding

11.1. Deze overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten tussen partijen, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Eventuele toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2. Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken uit het gerechtelijk arrondissement waarin OOGVERBINDEND haar maatschappelijke zetel heeft.

Hoe kan ik jou als ondernemer helpen bij je transformatie en/of groei? Graag deel ik mijn inzichten en interessante tips.

Ilke
Verherstraeten

Wat kan jouw groei doen versterken?

Ontdek de ontbrekende schakel!

Het gratis e-book wordt naar je e-mailadres verzonden.